CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình kè

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

1

Kè Cái Nhum

30.574.018.000

BQL Dự án Thủy lợi  418

Việt Nam

2

Kè hai tuyến đường thủy

52.000.000.000

BQLDA Hai tuyến đường thủy

Việt Nam

3

Đê bao Mỹ Văn – Bà Nghệ

10.483.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam

4

Kè Tắc Ông Thục

11.440.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam