Công trình kè
CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình kè

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

1

Kè Cái Nhum

30.574.018.000

BQL Dự án Thủy lợi  418

Việt Nam

2

Kè hai tuyến đường thủy

52.000.000.000

BQLDA Hai tuyến đường thủy

Việt Nam

3

Đê bao Mỹ Văn – Bà Nghệ

10.483.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam

4

Kè Tắc Ông Thục

11.440.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam