CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình xây dựng thủy lợi

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

1

Hệ thống Thủy lợi  Tân Thành - Lò Gạch

42.000.000.000

BQL Dự án Thủy lợi  418

Việt Nam

2

Kênh T3, gói thầu số 03

31.034.409.000

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

3

Kênh cấp 2 hệ thống Thâu Râu, Nhà Thờ,  Chà Và

20.450.006.000

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

4

Hệ thống kênh Bà Chằng, kênh Hoà Bình, kênh Vĩnh Phong (Gói 7)

 

15.000.000.000

 

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

5

Kênh và công trình trên kênh dẫn Phước Hòa – Dầu Tiếng  (Gói 1C)

214.570.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9

Việt Nam

6

Hệ thống kênh Trà Sư – Tri Tôn

36.360.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam