Công trình thoát nước
CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình thoát nước

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

1

Mở rộng và thay thế cống cấp 2 & 3, lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè – Dự án Vệ Sinh Môi Trường Tp. HCM

 

218.162.840.000

 

BQLDA Vệ Sinh Môi Trường Thành phố  Hồ Chí Minh

Việt Nam