CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình thoát nước

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

1

Mở rộng và thay thế cống cấp 2 & 3, lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè – Dự án Vệ Sinh Môi Trường Tp. HCM

 

218.162.840.000

 

BQLDA Vệ Sinh Môi Trường Thành phố  Hồ Chí Minh

Việt Nam